Лачева, 2006. Род Agaricus в България – таксономия, екология, хорология и стопанско значение

PDF
Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК.

Мария Николова Лачева
Род Agaricus L.:Fr. emend. P.Karst. (Печурка) в България – таксономия, екология, хорология и стопанско значение
шифър 01.06.24
дисертация за получаване на образователна и научна степен „Доктор“

научен ръководител: † доц. д-р Георги Тодоров Стойчев

рецензенти:
ст.н.с. I ст. д.с.н. Боян Роснев
ст.н.с. II ст. д-р Цветомир Денчев

София, 2006.

Maria Nikolova Lacheva
Genus Agaricus L.:Fr. emend. P.Karst. (Mushroom) in Bulgaria – taxonomy, ecology, horology and economical importance
PhD. dissertation

Дисертационният труд съдържа 191 страници текст, 135 таблици, 27 фигури, 57 табла със 72 оригинални макрофотографии, 57 микрофотографии, 223 микрорисунки и 57 хорологични карти. Списъкът на литературните източници обхваща 405 заглавия, от които 93 на кирилица и 312 на латиница.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти