Узунджалиева, 2005. Биосистематично проучване на род Crocus в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК.

Катя Спасова Узунджалиева
Биосистематично проучване на род Crocus L. (Минзухар) в България

дисертация за получаване на образователна и научна степен "Доктор"

научен ръководител: проф. д-р Мария Тодорова Попова

рецензенти:
проф. д.б.н. Димитър Петров Терзийски
доц. д-р Йорданка Цанкова Коева-Тодоровска

София, 2005.

Katya Spasova Uzundzhalieva
Biosystematic study of the genus Crocus L. in Bulgaria
PhD. dissertation


Дисертационният труд съдържа 121 страници текст, 27 таблици, 111 фигури, 1 схема. Списъкът на литературата обхваща 167 заглавия, от които 84 на кирилица и 83 на латиница

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти