Попова 1970. Видовете от род Lilium на Балканския полуостров.

Мария Тодорова Попова Видовете от род Lilium L. на Балканския полуостров Дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на биологическите науки” Висш Селскостопански Институт “В.Коларов” – Пловдив Агрономически Факултет Пловдив, 1970 Maria T. Popova Investigated Lily Species Distributed in The Balkans Study presented for the obtaining Ph. D.degree  

 

Liliaceae

Erythronium dens-canis, Fritillaria gussichiae, Fritillaria pontica, Gagea fistulosa, Gagea lutea, Gagea pratensis, Gagea pusilla, Lilium bosniacum, Lilium candidum, Lilium martagon, Lilium regale, Lilium rhodopeum, Tulipa agenensis, Tulipa gesneriana, Tulipa rhodopaea можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 

Зоналност на растителната покривка

Флорен комплекс: съвкупност от видове, родове и семейства с обща история. Флористично райониране Разграничават се съподчинените единици: царство, област, провинция,  окръг и район. Флористични царства включват ендемични семейства и родове. Флористични окръзи и райони са свързани с ендемизъм на вътревидово ниво – подвидове и разновидности. Флористични царства: Холарктично: нетропичните части на Северното полукълбо. Палеотропично: тропиците […]

 

Хербариум на Аграрен университет – Пловдив (SOA)

Хербариумът SOA (по Index Herbariorum) обединява хербарните колекции на бившия Висш Селскостопански Институт в София и на Аграрния Университет в Пловдив. Хербариумът е служил за основен източник на информация при написването на изданията на “Флора на България”. През 1975 SOA е преместен във ВСИ – Пловдив. Първите пловдивски хербарни образци в SOA са събрани през […]

 

Реликти, ендемити, космополити

Реликти широко разпространени през миналите геологични епохи Поради изменения в климатичните условия са с твърде ограничен ареал (реликтов) С различна еволюционна възраст Според името на епохата през която са били в разцвет са: мезозойски, третични (терциерни) и ледникови (глациални) Мезозойски реликти: сравнително малко: Ginkgo biloba[w] – Западен Китай, Welwitschia mirabilis – Югозападна Африка [w] Tретични […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти