Фитоценози. Формиране на фитоценозите

Понятие за фитоценоза Фитоценоза: растително съобщество, съществуващо в пределите на едно местообитание. Характеризира се с относителна еднородност на видовия състав, определена структура и систама на взаимоотношения между растенията и с […]

 

Основни понятия

Основни понятия във фитоценологията Екология: наука, изучаваща условията на съществуването на живите организми и връзките между организмите и средата, която обитават Фитоценология (геоботаника, фитосоциология): наука за растителните съобщества (фитоценози), тяхния […]

 

Radoukova 2009. Analysis of the Vegetation Covering Under the Influence of the Different Abundance of Juniperus sibirica

PDF Radoukova Tz. 2009. Analysis of the Vegetation Covering Under the Influence of the Different Abundance of Juniperus sibirica in Two Zones of the Central Balkan Mountain Velcheva I., Tsekov […]

 

Радукова, 2012. Еколого-биологични особености на Juniperus sibirica върху територията на НП „Централен Балкан“

Пловдивски университет "Паисий Хилендарси", Биологичен факултет Ценка Иванова Радукова Еколого-биологични особености на Juniperus sibirica Burgs. върху територията на Национален парк "Централен Балкан" дисертация за присъждане на образователна и научна степен […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти