Янчева, Додунчев, Райчева & Радукова, 2005. Сравнително анатомичо изследване на два вида от род Cynosurus

Янчева, Хр., Додунчев, Н., Райчева, Цв. & Радукова, Ц. 2005.
Сравнително анатомичо изследване на два вида от род Cynosurus L. (Сеноклас) относно фуражните му качества
Растениевъдни науки, 42: 69-72. София.

Резюме: Проучванията върху анатомичния строеж на листата, листните влагалища и стъблата на Cynosurus cristatus L. и C. echinatus L. са извършени върху растителен материал от 4 естествени находища за всеки вид. Целта на проучването е да се направи оценка на фуражните качества на тези видове като се използва микроскопския метод. Определени са несмилаемите тъкани в надземните части на проучваните видове. Анатомичният строеж показва, че C. echinatus L. е с по-високо съдържание на несмилаеми тъкани в листата, в сравнение с C. cristatus L. Видът C. echinatus L. е с по-ниска смилаемост, поради по-високото съдържание на проводящи съдове. Особеностите в строежа на листата, както и характеризиращите ги количествени показатели на изследваните видове, ги отнасят към различни екологични групи – C. cristatus L. е мезофит, а C. echinatus L. е ксероморфен вид.

Yancheva, H., Dodunchev, N., Raicheva, Ts. & Radukova, Ts. 2005.
Comparative studies on the anatomy of two Cynosurus L. species regarding to their forage quality
Plant Science, 42: 69-72. Sofia.

Abstract: The studies on anatomy of leaf blades, leaf sheaths and stems of Cynosurus cristatus L. and C. echinatus L. were carried out on plant material collected from 4 natural habitats. The aim of the study was to evaluate the forage quality of these two species by microscope method. The undigested tissues in the overground parts of the studied species were determined. The anatomy of the species showed that the species C. echinatus L. had more undigested tissue in the leaf blades than the other species – C. cristatus L. The species C. echinatus L. was less digestive because of the higher quantity of vascular bundles. The studied species belong to the different ecological groups – C. cristatus L. is mesophyte, C. echinatus L. – xerophyte.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти