Терзийски 1987. Еволюция на кариотипа при видовете от род Vicia

Терзийски, Д. 1987.
Еволюция на кариотипа при видовете от род Vicia L. (сем. Fabaceae Lindley)
Научни трудове ВСИ "В.Коларов, Ботаника, 32(4): 27-34.
Резюме: На базата на собствени кариологични изследвания и анализ на литературни данни, са изведени основни еволюционни тенденции в изменчивостта на кариотипа при видовете от род Vicia. Установено е, че в рода доминира диплоидният брой хромозоми. Изходното хромозомно число е x=7. Полиплоидията е играла незначителна роля в еволюцията на рода. Определяща роля в неговата еволюция са играли редукцията и хромозомните преустройства.

Terziiski, D. 1987.
Karyotype evolution of species from the genus Vicia L. (Fabaceae Lindley)
Scientific Works, "Vassil Kolarov" Higher Institute of Agriculture, Botany, 32(4): 27-34.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти