Стоянов & Райчева 2024. Семейство перуникови в България

Стоянов & Райчева 2024, Семейстъво перуникови в БългарияPDF   RG   SCRIBD

Стоянов К. & Райчева Ц. 2024. Семейство Перуникови в България. Атлас с определителни ключове. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-331-8
Резюме
Книгата предоставя обобщена информация за видовете от семейство Iridaceae в България, представена от родовете Iris, Crocus, Gladiolus, Romulea и Sisyrinchium.
Определителните таблици на родовете и видовете са на база стандартно приетите дихотомични определителни ключове. Ключовете са номерирани последователно, с индекси 1 и 2 (теза и антитеза). Пътят до следващия ключ или таксон е посочен след многоточие. Таксоните са подредени по азбучен ред.
Информацията за всеки вид съдържа кратко морфологично описание, данни за хоризонталното и вертикалното разпространение и фенологична информация. Хоризонталното разпространение е иклюстрирано с хорологични карти, които водят към интерактивни версии, достъпни от тук.
Дясното поле на описателните страници съдържа информация за природозащитен статус, вертикално разпространение, цветна схема на оцветяването на околоцветника (P), прашниците (A) и близалцето (G), и месеците на цъфтеж.

Stoyanov K. & Raycheva Ts. 2024. Iridaceae family in Bulgaria. Atlas with determination keys. Agricultural University Academic Press – Plovdiv. ISBN 978-954-517-331-8
Summary
This book provides summary information on the species of the Iridaceae family in Bulgaria, represented by the genera Iris, Crocus, Gladiolus, Romulea and Sisyrinchium.
The determination tables for the genera and species have the standard accepted dichotomous determination keys. The keys are numbered consecutively, with indices 1 and 2 indicating thesis and antithesis, respectively. The path to the next key or taxon is indicated after an ellipsis. The taxa are arranged alphabetically.
The information for each species contains a short morphological description, data about the horizontal and vertical distribution, and phenological information. The horizontal distribution is illustrated in distribution maps, with interactive versions accessible from here.
The right side of the species pages provides quick information on the conservation status of the species, data for the vertical distribution, colours of the perigone (P), anthers (A) and stylodia (G), and months of flowering.

Изданието е резултат от работата по проект, свързан с проучване на биологичното разнообразие и таксономичната структура на сем. Iridaceae Jiss. в българската флора. Изследванията са финансирани по проект по програмата „Фундаментални научни изследвания -2019“ (№ КП-06-Н 31/5).

Книгата е напълно безплатна. Ако желаете, можете да ни изпратите дарение.

This book is free to download and share. If you like it, you can send us donation.
не се приемат дарения от студенти на Аграрен университет – Пловдив
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти