Флористични райони в България

Флористично райониране на България (по Йорданов и кол. 1966) Черноморско крайбрежие Североизточна България Дунавска равнина Предбалкан Стара планина Софийски район Знеполски район Витошки район Западни гранични планини Струмска долина Беласица Славянка Долината на река Места Пирин Рила Средна гора Родопи Тракийска низина Тунджанска хълмиста равнина Странджа Стоянов К. 2021. Флора на България. Лекционен курс. Аграрен […]

 

Особености на флората на България

Зелени водорасли: над 3000 вида Мъхове: над 760 вида Папратовидни: над 50 вида Голосеменни: над 16 вида Покритосеменни: над 3700 вида Семейства с най-много видове: Asteraceae – 450, Fabaceae – 270, Poaceae – 250, Rosaceae – 210, Caryophyllaceae – 180, Brassicaceae – 170, Apiaceae – 150, Lamiaceae – 140, Liliaceae – 110, Cyperaceae -100… Над […]

 

Документиране на флористичните изследвания

Колекции Хербарни колекции Хербарните колекции съдържат доказателствата за всички съвременни таксони растения. Едни от най-големите хербариуми са в Кю (K), Санкт Петербург (LE), Виена (W). Всички хербариуми с над 50000 съхранявани образци са регистрирани в Международната асоциация по таксономия на растенията. Пълен списък на хербариумите в света е достъпен от Index Herbariorum . Българските регистрирани […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти