Литературни източници

 1. Алексиева А., Божанска Т. & Найденова Й. 2016. Биохимична оценка на селекционни линии пролетен фий (Vicia sativa L. ssp. sativa) и възможности за използването им като зелен фураж. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 19(3): 99-113.
 2. Асьов, Б. & Петрова, А.С.(ред.) 2012.  Конспект на висшата флора в България. Хорология и флорни елементи. Изд. 4. БФБ. София. 490 сс.
 3. Божанска Т., Найденова Г. & Найденова Й. 2015. Проучване на пасищен екотип звездан с оглед на селекцията. Растениевъдни науки, 5: 17-22.
 4. Вълев С. 1976. Род 435 (15). Клин, Клинавче, Сграбиче – Astragalus L.. В: Йорданов Д. (ред.) Флора на Народна Република България т. VI. 135-177.
 5. Георгиева, Н., Николова, И., Косев, В., Найденова, Й., & Стойчева, И. 2017.  Сравнителна агробиологична характеристика на едногодишни бобови култури. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2017, 20 (3),57-68.
 6. Горанова Г. 2002. Проучване на популации и сортове червена детелина (Trifolium pratense L.) с оглед на селекцията. Дисертация, Троян (непубл.)
 7. Горанова Г. & Миховски Цв. 2005. Фенотипна оценка на изменчивостта по биопродуктивни и качествени показатели на европейски и азиатски произходи червена детелина (Trifolium pratense L.). Екология и бъдеще, 2-3, 88-93.
 8. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д. & Чешмеджиев И. 2003. Определител на растенията в България. Акад. изд. АУ-Пловдив.
 9. Илиева A. & Найденова Г. 2016Качество на тревния фураж от панонски фий (Vicia pannonica ssp. pannonica Crantz). Животновъдни науки, 1.
 10. Кавръкова В., Димова Д., Димитров М., Цонев Р., Белев Т., Раковска К. (ред.) 2009.  Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “Зелени Балкани“.
 11. Кожухаров Ст. 1976.  Род 446. Птичокрак – Ornithopus L., Род 450. Еспарзета – Onobrychis Adans.; Род 451. Гръмотрън – Ononis L..; Род 453. Люцерна – Medicago L.Род 454. Комунига – Melilotus Mill.Род 459. Секирче – Lathyrus L., Род 460. Граx – Pisum L., Род 555. Папуда – Vigna Savi. В: Йорданов Д. (ред.). Флора на Народна Република България т. VI. 216-219, 236-269, 282-327, 503-552, 555.
 12. Кузманов Б. 1976. Род 439. Раменка – Anthyllis L.; Род 442. Звездниче – Dorycnium Mill.; Род 443. Звездан – Lotus L.; Род 455. Детелина – Trifolium L.; Род 457. Глушина – Vicia L.; Род 458. Леща – Lens Mill.. В: Йорданов Д. (ред.). Флора на Народна Република България т. VI. 187-193,197-214, 327-441, 442-503.
 13. Кючукова А. & Илиева A. 2008. Добив и качество на фуража от образци еспарзета (Onobrychis Adans.). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 11 (3), 471-481.
 14. Миховски Цв. & Горанова Г. 2005. Сравнително изпитване на сортове бяла детелина (Trifolium repens L.) в предпланинските условия на Централна Стара планина. Растениевъдни науки, 43 (1), 57-61.
 15. Найденова Й. & Василева В. 2015. Качествени характеристики на фуражна биомаса от подземна детелина Trifolium subterraneum L. Растениевъдни науки, vol. LII, No. 5, 99-105.
 16. Найденова Г., Илиева А. & Алексиева А. 2012. Проучване на образци зимен фий като изходен материал за селекция в тревно-фуражно направление. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15(6): 1388-1404.
 17. Найденова Г., Миховски Цв. & Балабанова Д. 2013. Червена детелина сорт „НИКА 11“. Животновъдство БГ, 7, 33-34.
 18. Найденова Г., Миховски Цв. & Алексиева А. 2014. Фуражен потенциал на едногодишни бобови треви в България. Животновъдство БГ
 19. Найденова Г., Найденова Й., Миховски Ц. & Илиев М. 2014.Фуражен потенциал на едногодишни бобови треви в България. Селскостопанска наука, 47(2-3): 48-54.
 20. Найденова Г. & Илиева А. 2015. Хетерогенност по качество на тревния фураж в колекция от пясъчен фий (Vicia villosa Roth.). Сборник от юбилейна научна конференция Павликени, септември 2015, 68-73.
 21. Николова И., Георгиева Н. & Найденова Й. 2016. Качество на фуража и оценка на енергийната хранителна стойност при люцерна (Medicago sativa L.), третирана с биологично активни съединения. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 19(1): 78-95.
 22. Петрова А., Анчев М. & Паламарев Е. 1999. Как да разпознаваме растенията в нашата природа. Екскурзионен определител. Просвета, София.
 23. Стоева К., Вътева В. & Тодорова Π. 2012. Проучване продуктивните възможности и хранителната стойност на многогодишни тревни видове в района на Странджа при условията на биологично земеделие. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15 (4), 834-848.
 24. Чуркова, Б. 1999. Проучване на звена от технологията на звездан (Lotus corniculatus L.), отглеждан за фураж върху светлосиви псевдоподзолисти почви. Дисертация, Троян. (непубл.)
 25. Янчева Х. 1986. Проучване на едногодишните детелини в ливадите, пасищата и естествено затревените земи в Странджанския район. Автореферат на дисертация. СНС по Растениевъдство при ВАК. Пловдив.
 26. Asenov A. 2015. Systematic and phytogeographic analysis of the vascular flora of Mt. Zemenska, West Bulgaria. Phytologia Balcanica, 21(2): 161-187.
 27. Aybeke M., Kurt C. & Semerci A. 2017. Report 6. In: Vladimirov V., Aybeke M. & Tan K. New floristic racords in the Balkans: 32. Phytologia Balcanica, 23(1): 119-146.
 28. Ball P. 1981.  Vigna Savi; Vicia L.; Pisum L.; Lens L.; Lathyrus L.; Dorycnium Miller.; Lotus Mill.Coronilla L. In: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine  D.H., Walters S.M. & Webb D.A. Flora Europaea Vol. 2, 128-143, 172-176, 182-184, Cambridge University Press. London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sidney.
 29. Bozhanska T., Mihovski Ts., Naydenova G., Knotová D. & Pelikán J. 2016.  Comparative studies of annual legumes. Biotechnology in Animal Husbandry, 32(3): 311-320.
 30. Bojnanský V.& Fargašová A. 2007.  Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora: The Carpathian Mountains Region. Springer Science & Business Media.
 31. Campbell C. 1997Grass pea. Lathyrus sativus L. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 18. Institute of Plant Genetics and Crop research, Gatersleben/IPGRI, Rome, Italy. ISBN 92-9043-341-8.
 32. Chamberlan D. 1970. 38. Vigna Savi; 47. Melilotus L.; 58. Coronilla L.; 59. Ornithopus L. In: Davis P.H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 3, 266-267, 448-452, 538-545. Edinburgh University Press.
 33. Chamberlan D. & Matthews V. 1970. 32. Astragalus L. In: Davis P.H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 3, 49-254. Edinburgh University Press.
 34. Chater A. 1981. Genus Astragalus L. In: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine  D.H., Walters S.M. & Webb D.A. Flora Europaea Vol. 2,  108-124, Cambridge University Press. London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sidney.
 35. Chourkova B. 2013.  Biological potential and adaptive capacity of varieties birdsfoot trefoil in the agroecological conditions of Troyan. Banat’s Journal of Biotechnology, IV, 7, 69-73.
 36. Coombe D. 1981. Genus Trifolium L. In: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine  D.H., Walters S.M. & Webb D.A. Flora Europaea Vol. 2,  157-172, Cambridge University Press. London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sidney.
 37. Cullen J. 1981. Genus Anthyllis L. In: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine  D.H., Walters S.M. & Webb D.A. Flora Europaea Vol. 2,  177-182, Cambridge University Press. London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sidney.
 38. Cullen J. 1970. 56. Anthyllis L. In: Davis P.H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 3, 533-537. Edinburgh University Press.
 39. Davis P. 1970. 41. Lathyrus L.; 43. Pisum L. In: Davis P.H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 3, 327-369, 370-372. Edinburgh University Press.
 40. Davis H. & Plitmann U. 1970. 40. Vicia L.; 41. Lens Miller In: Davis P.H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 3, 274-327. Edinburgh University Press.
 41. Dimitrov D. 2017.  Floristic and habitat diversity of Dospat Dere in the Dabrash mountain (West Rhodopes), Bulgaria. Biologia Nyssana, 8(1): 39-45. DOI: 10.5281/zenodo.963435
 42. Dimitrov D. & Vutov V. 2014. Reports 42-55. In: Vladimirov V. & Tan K. (eds.). New floristic records in the Balkans: 24. Phytologia Balcanica 20(1): 99-137.
 43. Dimitrov D. & Vutov V. 2016. Reports 79–109. In: V.adimirov V. & Tan K. (eds.). New floristic records in the Balkans 31. Phytologia Balcanica, 22(3): 429-467.
 44. Dimitrov D. & Vutov V. 2017. Reports 72-93. In: Vladimirov V., Aybeke M., Matevski V. & Tan K. New floristic records in the Balkans: 34. Phytologia Balcanica, 23(3): 413-444.
 45. Georgieva, N., & Kertikov, T. 2006.  Study of forage productivity and chemicalcomposition of winter vetch ( Vicia villosa R.) under optimization of the factors of sowing time and rate. Bulg. J. Agric. Sci., 12: 447-454.
 46. Goranova V., Vassilev K. & Pedashenko H. 2013Vascular flora of the Valley of Mesta River floristic region, SW Bulgaria. Phytologia Balcanica, 19(1): 89-114.
 47. Huber-Morath A. 1970. 48. Trigonella L. In: Davis P.H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 3, 452-482. Edinburgh University Press.
 48. Hansen A. 1981. Genus Melilotus L. In: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine  D.H., Walters S.M. & Webb D.A. Flora Europaea Vol. 2,  148-150, Cambridge University Press. London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sidney.
 49. Heyn C. & Davis P. 1970. 50. Medicago L. In: Davis P.H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 3, 483-511. Edinburgh University Press.
 50. Ivimey-Cook. R. 1981. Genus Trigonella L. In: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine  D.H., Walters S.M. & Webb D.A. Flora Europaea Vol. 2,  150-152, Cambridge University Press. London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sidney.
 51. Kertikov, T., & Kertikova, D. 2012.  Effect of sowing date in winter forage pea on the productivity of forage, grain and protein during two-cut harvesting. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15(2): 397-411.
 52. Kertikova D. 2014.  Evaluation of lucerne cultivars for dry matter yield and persistence. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 17(1), 56-66.//
 53. Kertikova D. & Kertikov T. 2015.  Study on Bitter Vetch (Vicia ervilia L.) as a Non-traditional Drought Resistant Grass-forage Crop. Plant Science 52(1): 68-73.
 54. Kertikova D., Naydenova Y., & Yankov D. 2014. Evaluation of the productivity and quality of elite alfalfa clones. Agricultural Sciences/Agrarni Nauki, 6(16).
 55. Lingorski, V. 2011.  Study of forage productive and qualitative indicators of some annual spring legumes in foothill regions of Central Northern Bulgaria. Biotechnology in Animal Husbandry, 27(3): 1279-1285.
 56. Lingorski, V. & Kertikov T. 2014.  Agro-ecological study of forage productivity of some annual untraditional drought-resistant fodder species for foothill regions in Central Balkan Mountains (Bulgaria). Emirates Journal of Food and Agriculture, 454-458.
 57. Marinov Y., Cheshmedzhiev I., Mladenov R., Dimitrova-Djulgerova I., Belkinova D., Teneva-Dzambazova I. & Stoyanov P. 2015Floristic analysis of the central part of Mt Shipka (Central Balkan, Bulgaria). Phytologia Balcanica, 21(3): 303-314.
 58. Maxted N. 1995. An ecogeographical study of Vicia subgenus Vicia. Systematic and Ecogeographic studies on crop genepools. 8. IPGRI, Rome
 59. Mihovski, T. & Goranova, G. 2007.  Western European varieties of white clover (Trifolium repens L.) under conditions of Bulgaria. Journal of Balkan Ecology (Bulgaria).
 60. Mihovsky Ts. & Naydenova G. 2017. Comparative study on czech cultivars of red clover (Trifolium pratense L.) in the conditions of the Central Northern Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., 23 (5): 739–742.
 61. Naydenova G., Mihovsky Ts., Ilieva A. & Vasileva V. 2017. Agronomic characteristics of common kidney vetch (Anthyllis vulneraria ssp. vitellina (Velen.) in artificial grasslands in the Central Northern Bulgaria. Pak. J. Bot.
 62. Naydenova Y and  V. Kosev 2015. Composition, digestibility, feeding value estimation of forage pea (Pisum sativum L.) varieties and hybrids in breeding process and genetic advance evaluation. Agricultural science and technology, Vol. 7, No 3, pp 293 – 302.
 63. Pedashenko H. & Vassilev K. 2014. Flora of Ponor Special Protection Area (Natura 2000), Western Bulgaria. Acta zool. bulg., Suppl.5, 33-60.
 64. Scoppola A., Lopez Tirado J., Manzano Gutierrez F & Magrini S. 2018. The genus Trifolium (Fabaceae) in south Europe: a critical review on species richness and distribution. Nordic Journal of Botany, e01723, 1-17. doi: 10.1111/njb.01723
 65. Stoyanov S. 2014. Reports 113-121. In: Vladimirov V. & Tan K. (eds.) New floristic records in the Balkans: 24. Phytologia Balcanica 20(1): 99-137. 
 66. Tosheva A. 2003Contribution to the biosystematics of genus Lathyrus L. (Fabaceae, sect. Pratensis Bässler) in Bulgaria. Proceedings of the 2nd Congress of Ecologists of Macedonia, 467-471. Ohrid.
 67. Tosheva A., Pachedjieva K. & Sidjimova B. 2009. Contribution to the Chorology of Genus Lathyrus (Fabaceae) in Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23(2): 67-71. https://doi.org/10.1080/13102818.2009.10818367
 68. Tutin Τ. 1981. Genus Medicago L. In: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine  D.H., Walters S.M. & Webb D.A. Flora Europaea Vol. 2,  153-157, Cambridge University Press. London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sidney.
 69. Vasilev E. 2009. Chemical composition of subclovers forage (Trifolium subterraneum L.) and crude protein yield in pasture mixtures with grasses. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12: 329-341.
 70. Vasilev E., & Vasileva V. 2007. Botanical composition and dry matter yield of birdsfoot trefoil swards under simulated grazing. In Proceedings of the 14th Symposium of the European Grassland Federation, , September 2007, Ghent, Belgium. 3-5.
 71. Vasileva V. & Vasilev E. 2006.  Dry matter yield of sainfoin swards under a frequent cutting regime. Quality Legume-Based Forage Systems for Contrasting Environments, 231-234.
 72. Vasileva V. & Vasilev E. 2012.  Dry mass yield from some pasture mixtures with subterranean clover (Trifolium subterraneum L.). Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 15(5), 1024-1033.
 73. Vasileva V., Vasilev E. & Tzonev R. 2016. Subterranean clover (Trifolium subterraneum L.) as promising forage species in Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22(2), 222-227.
 74. Vassilev K. 2016. Reports 102-109. In: Vladimirov V., Dane F., Matevski V. & Tan K. New floristic records in the Balkans: 29. Phytologia Balcanica, 22(1): 93-123.
 75. Yancheva C., Petkova D., Sevov A. 2012Studies on quality of multifoliolate alfalfa. Scientific Papers. Series A. Agronomy.
 76. Zohary M. 1970. 46. Trifolium L. In: Davis P.H. (ed.) Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 3, 384-448. Edinburgh University Press.
 77. Zoric L., Merkulov L., Lucovic J. & Boza P. 2010.  Comparative seed morphology of Trifolium L. Species (Fabaceae). Periodicum Biologorum. 112(3): 263-272. ISSN 0031-5362

Бази-данни:

 • The International Plant Names Index. 2015. (accessed  21.05.2018). http://www.ipni.org
 • The Plant List 2013. Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 5.06.2018). http://www.theplantlist.org
 • The Euro+Med PlantBase – the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. (accessed 12.04.2018) http://www.emplantbase.org/

Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018.
Атлас Фуражни бобови растения в България.
Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7
Stoyanov K., Naydenova G. & Yancheva Ch. 2018.
Atlas Forage leguminous plants in Bulgaria.
Agricultural University Plovdiv Academic Press

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти