Райчева и др. 2009. Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher

PDF
poster Райчева Цв., Денев Ил., Димитрова Д. & Стоянов К. 2009.
Молекулярно-таксономично изследване на вътревидовата изменчивост при Rumex pulcher L. (Polygonaceae Juss.) в България
Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), 1.11.2008., Пловдив, 66-75.
Юбилейна научна конференция по екология по повод 20 годишнината от създаването на катедра "Екология и Опазване на Околната Среда" към факултета по Биология на ПУ "Св. Паисий Хилендарски

Изследвани са четири подвида на Rumex pulcher, които се срещат в България – subspp. pulcher, woodsii, raulinii, anodontus. Rumex pulcher subsp. anodontus е нов регистриран подвид за българската флора. Приложихме комбинация от морфологични и молекулярно таксономични (ISSR) методи. Получените недвусмислени бандове в резултат от амплификация чрез PCR-ISSR реакция са оценени по молекулни тегла и преразпределени в класове за получаване на матрица за присъствие/отсъствие. Дендрограмите са базирани на резултатите от всеки използван праймер. Те показват специфично групиране в подвидове и популации. Тъй като методът е независим от външни условия, този подход може да се използва за по-добро разбиране на таксономичната позиция и взаимоотношенията в род Rumex s. str.
Проучването се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания”, проект ВУ-Б 10/5 и проект ИФС-Б-606.

Raycheva Tz., Denev I., Dimitrova D. & Stoyanov K. 2009.
Molecular taxonomic investgation of the intraspecific variability in Rumex pulcher L. (Polygonaceae Juss.) in Bulgaria
Velcheva I., Tsekov A. (eds.), Proceedings of the Anniversary Scientific Conference of Ecology, Nov. 1st. 2008, 66-75.

Abstract: Four subspecies of Rumex pulcher occur in Bulgaria are studied – subspp. pulcher, woodsii, raulinii, anodontus. Rumex pulcher subsp. anodontus is new, recently recorded subspecies for the Bulgarian flora. We applied a combination of morphological and molecular taxonomy (ISSR) methods. The amplified as a result of PCR-ISSR reaction unambiguous bands are scored by molecular weights and redistributed in classes to compile a presence/absence matrix. The dendrograms are based on the results obtained by each primer used. They displaied a specific grouping in subspecies and populations. Because the method is free of environment influence this approach could be used for better understanding of taxonomic position of taxa and relationships in genus Rumex s. str.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти