Терзийски & Атанасов. 1977. Сканинг електронно-микроскопско проучване върху морфологията на полена при Cicer arietinum

Терзийски Д. & Атанасов А. 1977.
Сканинг електронно-микроскопско проучване върху морфологията на полена при български популации на Cicer arietinum L. Фитология, БАН, София, 7, 51-58.
Резюме: Представени са резултати от проведено сканинг електронно-микроскопско проучване на морфологията на прашеца в някои български популации на Cicer arietinum L. Изучени са следните признаци: форма и големина на поленoвите зърна, тип, брой и параметри на апертурите, характеристика на браздовите мембрани, мезоколпиумите и апоколмиумите и особености в орнаментацията на спородермата. Браздите са неразклонени, с мембрана с едрозърнеста скулптура и завършват с клиновидно хлътване. Аопоколпиумът няма резки очертания. Прави се извод, че за окончателното изясняване на въпроса за степента на вариране в морфологията на браздите на Cicer arietinum е необходимо да се изучат и други популации от този вид. Обсъжда се и въпроса за мястото на рода Cicer L. в триба Vicieae Bev.. Позовавайки се на собствени и литературни данни, авторът поддържа мнение за обособяването на рода Cicer L. в самостоятелен триб Ciceridae Alef.

Terziysky D. & Atanassov A. 1977.
Scanning Electron-Microscopic Study on Pollen morphology in Bulgarian Cicer arietinum L. Populations
Phytology, BAS, Sofia, 7, 51-58.
Abstract: Scanning electron microscopic studies have been carried out of the pollen morphology of some Bulgarian populations of Cicer arietinum L. The following characteristics have been studied: shape and size of the pollen grains, type, number and parametres of apertures, characteristics of colps membranes, mesocolpiums, apocolpiums and pecularities of the ornamentation of sporoderm. On the basis both of the data obtained and the literally ones a discussion has been made on the pollen morphological characteristics of the genus Cicer L.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти