Терзийски Д. 1977. Електронно-микроскопски проучвания върху генеративните органи на бобовите растения II

Терзийски, Д. 1977.
Електронно-микроскопски проучвания върху генеративните органи на бобовите растения .
ІІ. Ултраструктура на клетките от фиброзния слой на прашниците при Vicia sativa L. и Vicia dumetorum L.
Фитология, БАН, София, 6, 47-58.
Резюме: В статията се съобщават резултати от електронно-микроскопско изследване на клетки от фиброзния слой на прашниците от V. sativa и V. dumetorum. Установено е, че те образуват високоспециализирана тъкан и тяхната ултраструктурна организация основно се различава от епидермалните клетки. Характеризират се следните най-важни особености: висока степен на диференцировка; образуване на масивни фиброзни удебеления; многочислени свободни и обединени в полизомални агрегати рибозоми в цитоплазмата; слабо развит ендоплазматичен ретикулум от грануларен тип; слабо активен апарат на Голджи; малочислени, но активни митохондрии; силно развит пластидом, в който преобладават хлоропласти, с добре развита вътрешноламеларна система и продължителна онтогенеза. Прави се извод, че фиброзните клетки имат активен протопласт до образуването на зрял прашец. Изказва се предположение, че функционалното предназначение на фиброзния слой не ограничава единствено с отварянето на зрелич прашник, и че той се явява важно звено от системата, обезпечаваща оптимални условия за протичане на микроспорогенез и развитие на мъжкия гаметофит.

Terziysky, D. 1976.
Electron Microscope studies on Leguminous Plants Generative Organs
II. Cell Ultrastructure of the Anther Fibrous Layer in Vicia sativa L. and V. dumetorum L.

Phytology, BAS, Sofia, 6, 47-58.
Abstract: The anther's endothecium of the species V. sativa and V. dumetorum is a narrow specialized tissue, different of the cells of the other layers' ultractructural organization. Its cells can be characterized with the following salient features: slow differentiation; during its development the fibrous thickening are developed; a cytoplasm with many ribosomes; insufficiently developed endoplasmic reticulum; insufficiently active Golgi-apparatus; not numerous but activemitochondria; well developed plastid-apparatus, which is represented mainly of chloroplasts. Some hypotheses about the function of the anther's endothecium are discussed.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти