Диви родственици на културните растения: описание на проекта

ПРИОРИТЕТЕН СПИСЪК
НА ДИВИ РОДСТВЕНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.

Проект финансиран от ПУДООС (2014-2015): Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информация за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики.

[описание] [списък видове] [таксони] [значение/приложение] [локалитети]

Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики
Ръководител: проф.дн Сийка Стоянова (ИРГР – Садово). Научен колектив: доц. д-р Катя Спасова Узунджaлиева (ИРГР – Садово), гл.ас. д-р Гергана Николова Дешева (ИРГР-Садово), ас. Евгения Костадинова Вълчинова (ИРГР-Садово), доц. д-р Цветанка Георгиева Райчева (АУ – Пловдив, Катедра „Ботаника”), доц. д-р Кирил Христов Стоянов (АУ – Пловдив, Катедра „Ботаника”). Проектът е финанисран от ПУДООС за периода 2014-2016г.

Цел на проекта е създаване на стратегия за опазване на дивите родственици на културните растения. Основание за този проект е инициативата на FAO за създаване на световна мрежа за опазване на дивите родственици на културните растения, публикувана през 2008г., със съдействието на Комисията по растителни генетични ресурси към FAO. В съответствие с подписаните регламенти и протоколи за прилагане на Конвенцията за опазване на биоразнообразието, тази инициатива на национално ниво включва: идентифициране на дивите родственици на културните растения с произход от България, приоритизиране според степента на застрашеност, разработване на стратегия за in situ/ex situ съхранение на тази група от растителни видове. Проектът е насочен към прилагане на Конвенцията за биоразнообразието и по-специално – Протоколът от Нагоя, за достъп до генетичните ресурси и традиционните знания свързани с тях. Най-важната част от разработването на проекта е създаване на приоритетен списък на диви родственици на културните растения в България и електронна база данни за обобщаване на информацията.

Преглед на данните

 


Търсене по таксони

семейство:
familia:
род,вид:
genus,species:
вътревидови таксони:
infraspecific taxa:


[описание] [списък видове] [таксони] [значение/приложение] [локалитети]


(cc) достъпно съгласно лиценза Creative Commons. Цитирането е задължително.
Стоянова С., Стоянов К., Райчева Цв., Дешева Г., Узунджалиева К., Вълчинова Е. 2015. Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики. Онлайн база-данни.

botanica.gallery

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти