Биологично разнообразие и таксономична структура на семейство Iridaceae в българската флора

RG

Биологично разнообразие и таксономична структура на семейство Iridaceae в българската флора

Проект КП-06-Н31/5, финансиран по програма „Фундаментални научни изследвания – 2019“ при Фонд Научни Изследвания към МОН

Научни екипи

Аграрен университет – Пловдив

 • доц. д-р Цветанка Райчева – ръководител
  Катедра Ботаника и Агрометеорология към АУ
 • доц. д-р Кирил Стоянов
  Катедра Ботаника и Агрометеорология към АУ
 • Николай Трифонов – студент
  Катедра Ботаника и Агрометеорология към АУ
 • проф. д-р Владимир Ранджелович
  Университет в Ниш, Сърбия
 • доц. д-р Катя Узунджалиева
  Институт по растителни генетични ресурси – Садово
 • д-р Юлиан Маринов
  Регионален природонаучен музей – Пловдив
 • гл. експерт. Владимир Трифонов
  РИОСВ-Хасково

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 • доц. д-р Елена Апостолова-Кузова
 • гл. ас. д-р Иван Стоянов
 • гл. ас. д-р Пенка Василева
 • Божидара Кръстева – студент
Цел

Изследване на съвременното богатство на видове от сем. Iridaceae L. в България, изясняване на хорологията, екологията и таксономията на разпространените в нашата флора видове.

Актуалност на проблема
 • Семейството не е проучвано таксономично от 1964 г.
 • Остаряла таксономична структура.
 • Неизяснен брой видове.
 • Неясноти в хорологията.
 • Консервационно значими видове.
 • Сложна морфология в родове a href=“http://botanica.gallery/plantkeybg?Iris“ rel=“noopener“ target=“_blank“>Iris, a href=“http://botanica.gallery/plantkeybg?Gladiolus“ rel=“noopener“ target=“_blank“>Gladiolus и a href=“http://botanica.gallery/plantkeybg?Crocus“ rel=“noopener“ target=“_blank“>Crocus.
 • Трудности при диагностициране на видовете.
 • Липса на работещи определителни ключове.
 • Неизяснени родствени взаимоотношения.
Интердисциплинарен подход
 • Инвентаризация на хербарните колекции
 • Бази-данни и ГИС
 • Теренни проучвания върху хорологията и екологията на видовете
 • Морфометрични проучвания
 • Анатомични изследвания
 • Популационни изследвания по изоензимни маркери
 • Популационни изследвания по ISSR и микросателитни ДНК маркери
 • Филогенетични изследвания по ДНК секвенции
 • Биосистематични изводи
Резултати до момента
 • Публикуван нов вид за българската флора – Crocus adamioides. Предварителните проучвания са финансирани от АУ през 2019 г.
 • Нови данни за C. randjeloviciorum – за първи път в България, известен досега само за Сърбия.
 • Нови данни за C. olivieri и C. pallasii
 • Ново находище на защитения вид C. tommasinianus
 • Уточняване на хорологията на видовете C. danubensis и Crocus variegatus.
 • Пълна база-данни на видовете от семейството и техните хербарни материали от SOA, SOM и SO.
 • Жива колекция от образци в ИРГР-Садово.
 • Проби от Iris, Crocus, Gladiolu и Romulea за ДНК и изоензимни изследвания.
 • Изследване на възможностите за ISSR маркери в род Crocus ser. Biflori и ser. Flavi.
 • Изследване на възможностите за изоензимни маркери в род Crocus.
Публикации
 1. Raycheva Ts., Stoyanov K., Naimov S. & Apostolova-Kuzova E. 2021. Crocus adamioides (Iridaceae) in Bulgarian flora. Acta Botanica Croatica, 80(1), 82-90. Scopus, Q3 – IF 1.15
 2. Raycheva Ts., K.Stoyanov, V. Ranđelović. K. Uzundzhalieva, J. Marinоv, V. Trifonov. 2021. Overview of the floristic and taxonomic studies on Iridaceae Juss. in Bulgaria. Thaiszia – J. Bot., Košice, 31 (1): 087-104, 2021. Scopus, Q3 – IF 0.25
 3. Stoyanov K., Raycheva Ts., Uzundzhalieva K., Marinov J. & Barzov Zh. 2020. Reports 106–111. In: Vladimirov V., Aybeke M. & Tan K. (eds.) New floristic records in the Balkans: 42. Phytologia Balcanica, 26(2): 187-216.
 4. Stoyanov I., Vasileva P., Stoyanov K. & Raycheva T. 2021. Genetic differentiation between species of the genus Crocus based in the isoenzyme analysis. Ecology & Safety, 15: 161-169.
 5. Stoyanov K. & Raycheva T. 2022. Current State of Iris L., Subgenus Iris (Iridaceae) in Bulgaria. Ecologia Balkanica, 14(1): 31-46. Scopus, Q4 – IF 0.226
 6. Apostolova E., Raycheva T., Stoyanov K. & Naimov S. 2022. A study of Genetic Relationships of Crocus Taxa, Series Biflori (Iridaceae) from Bulgaria by ISSR Markers. Comptes rendus de l’Académie bulgare des sciences: sciences mathématiques et naturelles 75(7):992-999. DOI: 10.7546/CRABS.2022.07.07 Scopus, Q3 – IF 0.329
 7. Raycheva Ts., Stoyanov K., Naimov S., Apostolova-Kuzova E. & Marinov Y. 2022. Crocus pallidus (Iridaceae) — A Neglected Species for the Bulgarian Flora and Critical Taxon in the Balkans. Plants 11(5): 686. 10.3390/plants11050686 Scopus, Q1 – IF 3.935
 8. Стоянов К., Райчева Ц. & Чешмеджиев И. 2021. Определител на местни и чужди висши растения в България [Семейство Iridaceae]. Академично издателство на Аграрния университет – Пловдив. ISBN 978-954-517-309-7 (версия под печат), ISBN 978-954-517-310-3 (PDF версия)
Научни форуми
 1. Stoyanov I., Vasileva P., Stoyanov K. & Raycheva T. Genetic differentiation between species of the genus Crocus based in the isoenzyme analysis. ECOLOGY & SAFETY, 30th International Conference 16-19 August 2021 Burgas, Bulgaria.
 2. Apostolova E., Naimov S., Raycheva Ts., Stoyanov K. Preliminary study of genetic variation of Crocus taxa, ser. biflori (Iridaceae Juss.) from Bulgaria by ISSR markers – 5th Balkan Scientific Conference on Biology, march 2021.
 3. Apostolova E., K. Stoyanov, S. Naimov, Ts. Raycheva. Notes оn Crocus L. Ser. Flavi Mathiew (Iridaceae Juss.) in Bulgaria. – International Conference On Plant Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB) – 16-17 June 2021.
 4. Apostolova-Kuzova E., S. Naimov, K. Stoyanov, Ts. Raycheva, I. Stoyanov, P. Vasileva. Interdisciplinary approach in the biosystematics study of genus Crocus L. (Iridaceae). – Научна конференция Климентови дни 5 ноември 2021.
 5. Uzundzhalieva K., Raycheva T. & Stoyanov K. 2022. Wild s pecies from Iridaceae family in the collection of IPGR Sadovo. IV. BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS (AGRIBALKAN). August 31 – September 3rd, 2022, Edirne, Turkey.


представяне в АУ-Пловдив, 20.11.2021.
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти