Състав и структура на фитоценозата

Ценопопулация Съвкупност от индивидите на даден растителен вид, обитаващи конкретна фитоценоза. Ценопопулацията е форма на съществуване на вида в растителното съобщество или в серия сменящи се съобщества (ако е от едни и същи индивиди) и форма на приспособяване към средата Периоди в жизнения цикъл на многогодишните растения приложимо разделяне за многогодишни, папратовидни и вегетативно размножаващи […]

 

Фитоценози. Формиране на фитоценозите

Понятие за фитоценоза Фитоценоза: растително съобщество, съществуващо в пределите на едно местообитание. Характеризира се с относителна еднородност на видовия състав, определена структура и систама на взаимоотношения между растенията и с окражаващата ги среда. Конкретен сегмент растителност, в който вътрешните флористични различия са по-малко от разликите с окръжаващата растителнот. Влиза в състава на биоценозата заедно със […]

 
Към лентата с инструменти