Терзийски 1987. Еволюция на кариотипа при видовете от род Vicia

Терзийски, Д. 1987. Еволюция на кариотипа при видовете от род Vicia L. (сем. Fabaceae Lindley) Научни трудове ВСИ "В.Коларов, Ботаника, 32(4): 27-34. Резюме: На базата на собствени кариологични изследвания и анализ на литературни данни, са изведени основни еволюционни тенденции в изменчивостта на кариотипа при видовете от род Vicia. Установено е, че в рода доминира диплоидният […]

 

Райчева. 2009. Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex, Polygonaceae) в България

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Цветанка Георгиева Райчева Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex L. Polygonaceae Juss.) в България шифър 01.06.03 дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ научен ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Ана Василева Петрова рецензенти: проф.д.б.н. Димитър П. Терзийски доц. д-р Дафина Й. Нинова София, […]

 

Наследствена информация в клетката: хроматин, хромозоми

Хроматин Функционална форма на хромозомите в дисперсно състояние през интерфазата [w] Състав: всичкият ДНК материал в интерфазното ядро, белтъци, РНК и липиди ДНК: дезоксирибонуклеинова киселина, съставена от нуклеотидите с бази аденин (A), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C) [w] Хистонови и нехистонови белтъци – 60-70% от хроматина Дезоксирибонуклеопротеиди – от ДНК и хистонови белтъци […]

 
Към лентата с инструменти