Asparagaceae /Зайчесянкови; аспержови/

Близкородствено със семействата Ruscaceae и Amaryllidaceae В по-старите класификации обединявано с Liliaceae; в последните класификации обединява други семейства Обхваща 2 рода с 300 вида[w] Разпространени в засушливи области на света, особено в Африка Многогодишни, коренищни лиани, храсти или треви Листа: люсповидни, ципести, последователни; в пазвите им се развиват групи от листовидни клонки – филокладии Цветове: […]

 

Семейство Cannabaceae /Конопови/

Разпространено в умерените области на Северното полукълбо Двудомни, тревисти растения, някои увивни [w] Листа: долни срещуположни, горни последователни. При Cannabis – сложни, при Humulus – прости Цветове: дребни, невзрачни с редуциран околоцветник, събрани в метличести съцветия ✱ P5 A5 ♂, ✱ P0 G(2) ♀ Връхните части и прицветниците с жлезисти, смолисти или етеричномаслени власинки Плод: […]

 

Подклас Magnoliidae

Разред Magnoliales Семейство Magnoliaceae /Магнолиеви/ Разред Laurales Семейство Lauraceae /Дафинови/ Семейство Piperaceae /Пиперови/ Разред Aristolochiales Семейство Aristolochiaceae /Вълчиябълкови/ Разред Nepenthales Семейство Nepenthaceae /Непентесови/ Разред Nymphaeales Семейство Nymphaeaceae /Водни рози/ Въпроси: Напишете цветните формули и характеристиките на плодовете на разгледаните семейства от Magnoliidae. Посочете белезите за еволюционна примитивност и еволюционна напредналост. ↑ ← → Стоянов К. […]

 

Клас Magnoliopsida /Двусемеделни/

Изходен клас в отдела Зародиш с 2 семедела и връхна меристема между тях Поникване най-често епигейно. Зародишното коренче образува главен и странични корени → осева коренова система Отворени кръгово разположени проводящи снопчета в стъблото → вторично надебеляване Лико с паренхим Листа: прости или сложни, с мрежесто жилкуване, често с прилистници, понякога с влагалище. Околоцветник: двоен, […]

 

Препоръчвана литература по фитоценология

Препоръчвана литература за самостоятелна подготовка по фитоценология Божилова Е., Коева Й. & Тонков С. 1999. Систематика на висшите растения. Изд. “Св. Климент Охридски”, Pensoft, София. Бондев И. 1973. Едификатори и доминанти на растителната покривка в България. II нац. конф. по ботаника. София, БАН, 199-212. Бондев И. 1991. Растителността в България – карта 1:600000 с обяснителен […]

 

Методи на геоботаническите изследвания

Общи положения Фактори за формирането на растителни съобщества: исторически обусловена флора в района, доставяща “строителен материал” комплекс от екологични условия (едафични, климатични, антропогенни …) конкуренция (вътревидова и междувидова): винаги с косвен характер.  Липсват преки социални отношения между видовете. зависимост на едни видове от други: напр. дървесният етаж определя светлинните условия под склопа наличие на комплементарни […]

 

Халофилни растения

Почви със соленост над 0.5% са негодни за селскостопанска дейност. Засолени почви: над 1% солно съдържание. Над 25% от обработваемите площи в света са засолени. В България предимно по Черноморското крайбрежие, по-рядко във вътрешността. Солончаци: засолени с неутрални соли Солонци: засолени с NaCO3 (хидролитично алкална сол) Разтворимите соли на Na, отчасти на Mg и Ca […]

 

Скални растения

Скални местообитания Заемат ограничено пространство. Слабо развит почвен слой или липсва. Равномерен температурен режим … Биологични особености на скалните растения Едри, със слабо развита надземна и силно развита подземна част; дълбока коренова система; обилен цъфтеж; сухоустойчивост; бавно развитие; дълъг живот (20-50 години). Повечето с ксероморфна структура Групи скални растения Случайни: попадат по скали случайно, но […]

 

Растения на водните басейни

Екологични условия на водните басейни Малка осветеност: отразяване от водната повърхност, наличие на планктон, плаващи по повърхността листа. Повечето водни растения са сенколюбиви Малко въздух: 20-25 cm3/l; с променен състав, 20 пъти по-малко кислород Температура на водата: по-малки колебания; долните слоеве не замръзват. Количеството соли зависи от базовите скали Класификация в зависимост от солеността: сладководни, […]

 

Ливадни растения

Ливади Растителни съобщества, съставени главно от мезофилни треви. Не образуват самостоятелни зони и винаги са включени е други такива (от тундрите до пустините). По произход: естествени и изкуствени По начин на ползване: ливади и пасища При прекомерна паша съставът се променя и пасищата обедняват Структура на ливадите Главно многогодишни треви. Ливадите с колямо количество едногодишни […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти