Морфологично и анатомично устройство на семето (semen)

[w]

Произход на семето

 • най-сложно устроените и успешни структури за безполово размножаване на висшите растения
 • Първи доказателства: от края на девон
 • най-вероятен предшественик: семенни папрати (Lyginopteridopsida) – вкаменелости на семена

Тенденции в еволюцията от спора към семе

 • Еволюция на мегаспорангий с една функционалан мегаспора
 • Развитие на интегумент (обвивка)
 • Независимост на оплождането от водата

Семенни растения

 • хетероспорови
 • хетероморфна смяна на поколенията, с преобладаване на спорофита и редукция на гаметофита
 • семе, развива се в семепъпка (видоизменен мегаспорангий)
 • силна редукция на гаметофита
 • оплождане без вода
 • над 220 000 вида, приспособени към разнообразни условия
 • съвременни групи:

Образуване и развитие на семето

oт семепъпката след оплождане (двойно при цветните растения) или в резултат на апомиксис

Развитие на семената при покритосеменните

 • Двойно оплождане
 • Делене на оплодената яйцеклетка – образуване на диплоиден зародиш
 • Делене на 3-плоидната клетка – образуване на триплоидна резервна тъкан
 • Образуване на теста (семенна обвивка)

Устройство на семето

 • Семенна обвивка (теста, спермодерма): външен слой, който предпазва семето.
  • oбразува се от интегументите и се формира в процеса на зреене на семената.
  • при незрелите семена – от тънкостенни клетки.
  • в процеса на зреене клетките се видоизменят, дори се разрушават.
  • обикновено клетките на епидермата на външния интегумент стават склереиди с дебела кутикула, восъчен налеп, власинки …
  • Хилум: мястото към което семепъпката е била свързана със завръза
  • Микропил: поленовата тръбичка навлиза в семепъпката; прораства зародишния корен
 • Резервна хранителна тъкан (ендосперм или перисперм) – изхранва зародиша в началните му степени на развитие.
  • Ендосперм:
   • триплоидна хранителна тъкан
   • междуклетъчни пространства
   • тънки целулозни клетъчни стени
   • ядрата безформени и дегенерират
   • хранителни вещества

    брашнест, твърд, мек, слизест, маслен, месест, рогов, сладък ..
  • Перисперм:
   • хранителна тъкан,формирана от остатъци на нуцелуса или част от интегументите
   • един или повече редове клетки около зародиша и ендосперма.
  • Основни резервни хранителни вещества в семената: въглехидрати, белтъци и липиди

 • Зародиш: начало на ново растение
  • изграден от меристемна тъкан, по форма линеен или извит
  • големина: еволюционно старите растения имат по-малки зародиши; при по-напредналите изпълва изцяло семето и запасните вещества се отлагат в семеделите
  • части на зародиша
   • зародишен корен
   • зародишно стъбло
   • зародишна пъпка
   • семедели (котиледони)
   • първи същински листа
  • части на зародиша при едносемеделни
   • Щит (развит семедел)
   • Епибласт (закърнял семедел)
   • Абсорбиращ слой
   • Колеоптил
   • Колеориза
   • Зародишно коренче
   • Листни зачатъци

Покълнване на семената

 • Сложен физиологичне процес
 • Период на латентност: зависи изключително от влагата; решаващи са генетична природа и влиянието на околната среда
 • Има сезонен или годишен характер
 • Растителни хормони, влияещи положително върху покълването: ауксин, цитокинин, гиберелин, етилен … [видео]

Сравнителна морфология

 • Срастване с плодната обвивка
 • Ахена (семка) – Asteraceae /сложноцветни/ …
 • Зърно (кариопсис) – Poaceae /житни/ …
 • Сочни – Punica granatum /нар/
 • Влакнести – Gossypium hirsurtum /памук/…
 • Елейозома – Viola /теменуга/, Ricinus communis /рицин/…
 • Восъчни покрития

Характеристики

 • Рaзмери
  • Най-дребни при Orchidaceae /Салепови/
  • Най-големи при Arecaceae /Палмови/
 • Тип на зародиша
 • Форма
 • Семенна обвивка
  • орнаментация
  • оцветяване
  • консистенция
 • резервна тъкан
 • наличие на придатъци (хвърчилки – сложноцветни; устрелови и др.; ребра – сенникоцветни и др.)

Видове семена според произхода на резервната тъкан

Поникване  Въпроси:

 1. Направете схема на последователността на епигейното и хипогейното поникване.
 2. Семената на голосеменните имат ли ендосперм? Обосновете отговора си.Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти