Стоянов & Райчева. 2005. Анатомично изследване на листа при българските представители на Pyrolaceae

poster PDF
К. Стоянов, Цв. Райчева. 2005.
Анатомично изследване на листа при българските представители на семейство Pyrolaceae
Юбилейна научна конференция "Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Сборник Научни трудове на АУ-Пловдив, 50(5): 119-124.

Резюме: Изследвани са пет вида от Pyrolaceae в България – Moneses uniflora, Orthilia secunda, Pyrola chlorantha, P. media и P. minor. Съставен е определителен ключ базиран на анатомичните описания.

K. Stoyanov, Tz. Raycheva. 2005.
Anatomical investigation of the leaf in Bulgarian representatives of Pyrolaceae familly
Jubilee scientific conference "State-of-the-art and problems of agricultural science and education”, Agricultural University – Plovdiv, Scientific Works, 50(5): 119-124.

Abstract: Five species of Pyrolaceae in Bulgaria are explored – Moneses uniflora, Orthilia secunda, Pyrola chlorantha, P. media and P. minor. An analytical key based on the anatomical description is compiled.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти