Чешмеджиев 1983. Цитотаксономично изследване на род Sambucus

Илия В. Чешмеджиев. 1983.
Цитотаксономично изследване на род Sambucus L. в България.
Фитология. БАН. 23, 30-43, София.

Резюме: Описват се две разновидности (S. ebulus L. var. citrina Ceschm. и S. ebulus L. var. incarnata Ceschm.), нови за науката, и се прилагат хорологични данни за тяхното разпространение в България. За флората на България се съобщават S. ebulus L. var. ebulus f. rosipetala Schwerin и S. ebulus L. var. ebulus f. bipinnata Bornmueller. Възстановен е видовия статус на S. lacinata (L.) Miller и S. deborensis Kos. Описват се кариотиповете на S. racemosa L. (2n=38), S. nigra L. (f. nigra, f. luteo-variegata), S. lacinata, S. ebulus (var. ebulus, var. citrina, var. incarnata), S. deborensis (2n=36). Описват се 4 варианта на кариотипа на S. ebulus, различаващи се по морфологията на сателитните хромозоми. В кариотипа на S. lacinata е установена 1 хетероморфна двойка субметацентрични хромозоми. Хромозомното число на S. deborensis се изследва за първи път.

Ilija V. Ceschmedziev. 1983.
Cytotaxonomic Investigation of the Genus Sambucus L. in Bulgaria
Fitologija. BAS. 23, 30-43, Sofia.
Abstract: Two new varieties of Sambucus ebulus have been described. The Karyotypes of five species and there intraspecific taxa have been investigated and discussed.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти