Чешмеджиев 1975. Цитотаксономично изследване на няколко вида лук от секция Codonoprasum

Чешмеджиев, И. 1975.
Цитотаксономично изследване на няколко вида лук от секция Codonoprasum Reichenb.
В чест на акад. Даки Йорданов, БАН, 1975. София, 79-89.

Резюме: Изследвани са кариотипове на четири диворастящи вида на род Allium L. от българската флора, отнасящи се към секция Codonoprasum Reichenb.: A. pallens L. (2n=5x=40), A. carinatum L. (2n=2x=16 и 2n=3x=24) и хетерозиготната раса A. moschatum L. (2n=2x=16).
Хромозомният набор на A. pallens се съобщава за първи път, а наборите на другите видове се потвърждават. Хромозомноте набори на триплоидния A. carinatum от гр. Берковица и х. Мазалат (Централна Стара Планина) се различава главно по броя и морфологията на хромозомите-спътници.
Видът A. coppoleri Trin. се явява нов за българската флора.

Cheshmedziev, I. 1975.
Cytotaxonomic investigation of some onion species from the Codonoprasum Reichenb. Section
Plant Science, Sofia, vol. XXVII, 2, 64-70.

Abstract: Some Allium L. species from section Codonoprasum Reichenb. were studied kariologically: A. pallens L. (2n=5x=40), A. carinatum L. (2n=2x=16 и 2n=3x=24) and A. moschatum L. (2n=2x=16). There were established two cytodems of triploid A. carinatum. A. coppoleri Tin. is reported for the first time for Bulgarian flora.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти