print

Приложение 2: Фенологични данни

Атлас Фуражни бобови растения в България Приложение 1. Фенологични данни за видовете бобови треви с фуражни качества в България. Посочените данни са общи за цялата страна и могат да варират в зависимост от географския район и надморската височина. ◼ – месеци с цветове; ◼ – месеци с плодове и семена ➀ – едногодишни; ➁ – […]

 
print print

Димитров, Груев, Делипавлов & Маслинков. 1964. Принос към проучването на сената от естествените ливади в Хасковски окръг

Димитров С, Груев В., Делипавлов Д., Маслинков М. 1964. Принос към проучването на сената от естествените ливади в Хасковски окръг Научни трудове на ВСИ “В.Коларов”, 13, 1, 149-159, Пловдив. Резюме: На естествените ливади на Димитровградския и Харманлийския район на Хасковски окръг, са установени от авторите следните 14 типа сена, които са анализирани от ботаническа и […]

 
print print print print print print

20-08 Оптимизиране на системата за съхранение и документация в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA)

PDF Оптимизиране на системата за съхранение и документация в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) (20-08) Инфраструктурен проект 20-08 ръководител: гл. ас. д-р Кирил Стоянов екип: гл. ас. д-р Цветанка Райчева, гл. ас. д-р Мария Лачева, гл. ас. Ценка Радукова, ас. Цветана Минчева Optimisation of the System for Storage and Documntation in the Herbarium […]

 
print