Кожухарова 1983. Морфологични и биологични особености на някои хибриди и апомиктни форми от обикновената шипка

Висш Селскостопански Институт „В. Коларов“ – Пловдив
Катедра Ботаника

Морфологични и биологични особености на някои хибриди и апомиктни форми от обикновената шипка (Rosa canina L.) и тяхното използуване.
Кунка Стоянова Кожухарова
Дисертация за присъждане на научната степен „Кандидат на селскостопанските науки“
Пловдив, 1983.

Научен ръководител: проф. к.б.н. М. Попова
Официални рецензенти: проф. д.с.н. В.Топалов, ст.н.с. II ст. к.с.н. Х. Баев

Morphological and Biological Characters of Some Hybrids and Apomyct Forms of Rosa canina L. and their use.
Kunka Stoyanova Kozuharova
Plovdiv, 1983.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти