Приложение 3: Разпространение на фуражни бобови по флористични райони и надморски височини

Разпределение по флористични райони
Черноморско крайбрежие южно
61
Черноморско крайбрежие северно
59
Североизточна България
60
Дунавска равнина
60
Предбалкан западен
62
Предбалкан източен
60
Стара планина западна
56
Стара планина средна
58
Стара планина източна
60
Софийски район
62
Знеполски район
65
Витошки район
59
Западни гранични планини
60
Струмска долина южна
65
Струмска долина северна
65
Беласица
54
Славянка
47
Долината на Места
55
Пирин южен
65
Пирин северен
66
Рила
58
Средна гора западна
59
Средна гора източна
68
Родопи западни
56
Родопи средни
62
Родопи източни
71
Тракийска низина
73
Тунджанска хълмиста равнина
70
Странджа
59
само в култура
6
всички
91
Разпределение по надморски височини
2500 .. 2925 m
2
2000 .. 2500 m
8
1500 .. 2000 m
21
1000 .. 1500 m
48
500 .. 1000 m
90
0 .. 500 m
89
всички
91
Съседни държави
Гърция
85
Македония
85
Румъния
70
Сърбия
78
Турция
80
всички
91

Разпространение на видовете
▼ Филтриизчисти

Използвайте филтрите, за да намалите броя на картите.