Мишелова детелина

Trifolium michelianum Savi.

Trifolium balansae Boiss.
0 .. 1300 m
⚪ ΙV-V
◼ V-VII
➀ 10-65 cm
m1000=0.5-0.7 g
Едногодишно растение.

Стъблото с височина 5-65 cm, дебело, сочно, кухо, надлъжно жилкувано или почти гладко, неокосмено.
Листата тройни. Листчетата с дължина 6-30 mm и ширина 3-15 mm, обратно яйцевидни или широко елиптични, по цялата периферия остро назъбени, тънки, неовласени. Прилистниците целокрайни.

Съцветието с дължина 10-25 mm - главицовиден грозд с 6-20 цвята, в началото сферичен. Цветните дръжки равни на чашковата тръбица, след прецъфтяване 5-10 пъти по-дълги от нея. Прицветниците с дължина 1-2 mm.
Чашката с дължина 2.5-5 mm, при плода не е подута или е симетрично подута. Зъбците на чашката приблизително равни помежду си, обикновено по-дълги от тръбицата.
Венчето с дължина 6-12 mm. Венчелистчетата бледорозови. ± сраснали помежду си, след цъфтеж кафяви, обикновено не опадват, а обхващат плода.

Бобът по-къс от чашката или равен на нея; удължен до елиптично яйцевиден, 2-8 семенен, фино прилегнало влакнест.
Семената с дължина 1.4-2 mm и дължина 1-1.5 mm; m1000 = 0.5-0.7 g.

Местообитания: умерено влажни и влажни ливади и пасища, и в храсталаци. Индикаторен вид за местообитания 6150 и 6170 в Натура 2000.

Разпространение: Стара планина (западна,източна), Софийски район, Знеполски район, Струмска долина, Беласица, Пирин, Рила, Родопи (средни, източни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, докъм 1300 m надморска височина.

Фенология: Цъфти IV-V. Плодоноси V-VII.

Стопански качества: Много добри фуражни качества. Медоносно растение.