Междинна детелина

Trifolium medium L.

0 .. 1800 m
⚪ ΙV-V
◼ V-VI
⛒ 30-50 cm
m1000=0.85g
Многогодишно растение с полегнали вкореняващи се издънки.

Стъблата зигзаговидно извити, слабо овласени, рядко голи; с дължина 10-50 mm.
Листата тройни. Листчетата с дължина 10-50 mm и ширина 5-30 mm; елиптично обратно яйцевидни на върха слабо вдлъбнати или цели с късо осилче. Прилистниците линейно-ланцетни или ланцетни.

Съцветието рехава главицовиден грозд, с дължина 20-35 mm, разположен на овласена дръжка или почти приседнал.
Цветовете без прицветници.
Чашката с дължина 8-16 mm, с 10-20 ясно изпъкнали жилки; затворена с пръстен от власинки; при плода двуустна.
Венчето розово или пурпурночервено, с дължина 10-22 mm. Венчелистчетата ± сраснали помежду си, след цъфтеж кафяви, обикновено не опадват, а обхващат плода.

Бобът едносеменен, по-къс от чашката, включен в чашковата тръбица, ципест, разпуква се надлъжно. Семената с дължина 1.5-2 mm и ширина 1-25 mm; m1000 = 0.85 g.

Местообитания: в ливади и пасища. Индикатор за местообитания 91H0 и 91CA от Натура-2000.

Разпространение: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа, докъм 1800 m надморска височина.

Фенология: Цъфти IV-V. Плодоноси V-VI.

Стопански качества: Добри фуражни качества.