Делипавлов & Попова. 1969. Проучване на лютичетата от секция Ranunculastrum

Делипавлов, Д., М. Попова. 1969. Проучване на лютичетата от секция Ranunculastrum DC, разпространени в България Сб.науч.труд. Втора национална конференция по ботаника 1969 г., София, БАН, 1973, с.29-32 съобщават се две […]

 

Ranunculaceae

Aconitum lycoctonum, Actaea spicata, Adonis aestivalis, Adonis flammea, Adonis vernalis, Anemone blanda, Anemone narcissiflora, Anemone nemorosa, Anemone pavonina, Anemone ranunculoides, Aquilegia aurea, Aquilegia nigricans, Aquilegia vulgaris Caltha palustris, Cimicifuga japonica, […]

 

Ливадни растения

Ливади Растителни съобщества, съставени главно от мезофилни треви. Не образуват самостоятелни зони и винаги са включени в други такива (от тундрите до пустините). По произход: естествени и изкуствени По начин […]

 

Семейство Ranunculaceae /Лютикови/

Космополитно семейство, разпространено предимно в умерените зони на двете полукълба [w] Предимно тревисти растения, рядко лиани, храсти или дървета. [k] Листата са прости, последователни, рядко сложни и срещуположни Цветните части […]

 

Плод (fructus) – строеж и класификация

напълно развити и зрели завръзи с едно или повече семена Морфогенетична класификация Апокарпни Ценокарпни Съставни Апокарпни плодове от цвят с един апокарпен плодник или много апокарпни плодници (прост или сборен […]

 

Морфология на лист

Физиологично най-активният орган. Обикновено едногодишен, надземен, с ограничен растеж Основни функции Фотосинтеза Транспирация Произход на листа Филогенетично по-млад орган от стъблото, възникнал чрез сплескване и срастване от стъблото Онотогенетично: връхна […]

 

Първично анатомично устройство на стъбло

Първично анатомично устройство на стъбло Общи принципи в устройството Разлики в устройството при двусемеделни и едносемеделни Двусемеделни растения Едносемеделни растения Общи принципи в устройството Диференциране: под меристемата на вегетационнния конус […]

 
Към лентата с инструменти