Конспект Ботаника 2 – ЕООС и РЗ (задочно)

Систематика на растенията Конспект за специалностите Екология и опазване на околната среда и Растителна защита (задочно обучение) доц. д-р Кирил Стоянов Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство […]

 

Конспект Ботаника II – АСПЗ

Систематика на растенията Конспект за специалностите Агролесовъдни и планинско земеделие (редовно обучение) доц. д-р Кирил Стоянов Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Отдели Myxomycota и Отдел […]

 

Обща характеристика на семенните растения

Хетероспорови, с хетероморфна смяна на поколенията Семепъпка (видоизменен спорангий) – образува семе Разпространяват се със семена Силно редуциран гаметофит, оплождане без вода Над 220 000 вида, приспособени към разнообразни условия […]

 

Oтдел Equisetophyta /Хвощообразни/

Едни от най-старите растения на земята По палинологични данни: широко разпростарнени дървесни форми през девон. [w] Всички съвременни представители са групирани в един разред (Equisetales), в единствен род Equisetum[w][k]. В […]

 

Подцарство Magnoliobionta /Висши (кормусни) растения/

Характеристика Най-сложно устроени в растителното царство Многобройни хлоропласти с хлорофил a и b [k] Целулозна клетъчна обвивка Хаплодиплонтен цикъл на развитие; хетероморфна смяна на поколенията Хаплоидна спора → гаметофит Оплождане […]

 

Ботаника II: Систематика на растенията

Систематика на растенията Συστηματική των φυτών курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър доц. д-р Кирил Стоянов & доц. д-р Цветанка Райчева Онлайн-курсът е с препратки към други […]

 

галерия

Микроскопски снимки Myxomycota Mycomycota Bryophyta/Мъхообразни/ Lycopodiophyta/Плаунообразни/ Equisetophyta/Хвощообразни/ Polypodiophyta/Папратообразни/ Pinophyta/Голосеменни/ Magnoliophyta/Покритосеменни/ Местообитания Типови образци в SOA Всички снимки в галерията на сайта са със защитени авторски права. Вижте условията за ползване […]

 
Към лентата с инструменти