Определител на местни и чужди висши растения в България

CHM (Help)   EXE (Windows)   Android   онлайн (необходимо е да е разрешено извеждането на изскачащи прозорци във вашия браузър). Можете да отворите online варианта и с този QR код. Разработката е все още в междинен етап. Подходяща е частично за учебна работа и за тестване на функционалността. Мобилният вариант може частично да се […]

 

Атлас фуражни бобови в България – онлайн версия

Това е онлайн-версията на атласа. За офлайн версиите превъртете до долната част на страницата. За повече информация относно атласа продължете от тук. Всички права запазени. Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018. Атлас Фуражни бобови растения в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7. Stoyanov K., Naydenova G. & Yancheva Ch. 2018. Atlas […]

 

Литературни източници

epub версия chm версия apk версия онлайн версия Алексиева А., Божанска Т. & Найденова Й. 2016. Биохимична оценка на селекционни линии пролетен фий (Vicia sativa L. ssp. sativa) и възможности за използването им като зелен фураж. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 19(3): 99-113. Асьов, Б. & Петрова, А.С.(ред.) 2012.  Конспект на висшата флора в […]

 

Атлас Фуражни бобови растения в България

Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018. Атлас Фуражни бобови растения в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7 Stoyanov K., Naydenova G. & Yancheva Ch. 2018. Atlas Forage leguminous plants in Bulgaria. Agricultural University Plovdiv Academic Press epub версия chm версия apk версия онлайн версия Книгата представя познати фуражни видове от Fabaceae […]

 

Семейство Cannabaceae /Конопови/

Разпространено в умерените области на Северното полукълбо Двудомни, тревисти растения, някои увивни [w] Листа: долни срещуположни, горни последователни. При Cannabis – сложни, при Humulus – прости Цветове: дребни, невзрачни с редуциран околоцветник, събрани в метличести съцветия ✱ P5 A5 ♂, ✱ P0 G(2) ♀ Връхните части и прицветниците с жлезисти, смолисти или етеричномаслени власинки Плод: […]

 

Терзийски , Попова & Чешмеджиев. 1998. Анатомия и морфология на растенията

Терзийски Д., М. Попова, И. Чешмеджиев. 1998. Анатомия и морфология на растенията за студентите от Висшия селскостопански институт – Пловдив под общата редакция на проф. д.б.н. Димитър Терзийски Академично издателство на ВСИ, Пловдив Учебникът е предназначен за всички специалности от Висшия селскостопански институт – Пловдив, но може да бъде ползван от всеки, който се интересува […]

 

Попова & Маринкова, 1999. 120 Билки от българската флора

Попова, М., Б.Маринкова, 1999. 120 Билки от българската флора Академично издателство на ВСИ, Пловдив Книгата е предназначена за студентите по билкарство и широк кръг читатели. Описани са 120 вида лекарствени растения (билки) по унифициран план – българско и латинско име на растението, синоними, описание, разпространение, употребяема част, време и начин на бране, заготовка на дрогата, […]

 

Попова, Чешмеджиев, Терзийски. 2001. Систематика на растенията

Мария Попова, Илия Чешмеджиев, Димитър Терзийски. 2001. Систематика на растенията под общата редакция на проф. д-р Мария Т. Попова Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив, 2001 г. Рецензенти: проф. д.б.н. Иван Киряков, ст.н.с. д-р Ана Петрова Учебникът е разработен за обучение по Ботаника II част – Систематика на растенията за студенти в Аграрен Университет – […]

 

Кожухарова, Стоянов & Райчева. 2011. Анатомия и морфология на растенията

PDF Кожухарова К., Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, ISBN 9789545171055. Ръководството за самоподготовка по дисциплината Анатомия и морфология на растенията е предназначено предимно за студентите от бакалавърските курсове в Аграрния университет – Пловдив, от […]

 

Попова, Чешмеджиев, Терзийски. 2012. Систематика на растенията

Попова М, И.Чешмеджиев, Д.Терзийски. 2012. Систематика на растенията Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив  

 
Към лентата с инструменти