Попова & Чешмеджиев, 1966. Цитотаксономично проучване на разпространените в България видове Colchicum

Попова М., Чешмеджиев И., 1966. Цитотаксономично проучване на разпространените в България видове от р. Colchicum L. I. Colchicum diampolis Delip. et Ceschm. (съобщение) Научни трудове ВСИ "В.Коларов" – Пловдив, т. XV, 1966, кн. 1, Агрономически факултет, 43-48. 1 карта, 3 фиг. Резюме: В Colchicum diampolis Delip. et Ceschm. е установен диплоиден хромозомен набор 2n=18. Хромозомите […]

 

Димитров 1975. Родът шипка – Rosa L. в България

Селскостопанска Академия „Г.Димитров“ Висш Селскостопански Институт „В. Коларов“ – Пловдив Родът шипка – Rosa L. в България (таксономия, биология, култивиране) проф. Стоян Генчев Димитров Дисертация за присъждане на научна степен „Доктор на биологическите науки“ Пловдив, 1975 Официални рецензенти: проф. Димитър Делипавлов проф. д-р Венелин Топалов ст.н.с. Стефан Кожухаров The genus Rosa L. in Bulgaria (taxonomy, […]

 

Димитров & Делипавлов 1975. Таксономические формы рода Prunus в Родопах

Димитров, С., Д. Делипавлов. 1975. Таксономические формы рода Prunus L. в Родопах Сб. Проблемы флоры и растительности Балканского полуострова. София, БАН, 1975, 270-274, ил. Установяват в Родопите 3 вида Prunus: P. spinosa L. (ssp. spinosa, ssp. dasyphylla Schur., ssp. fruticans Weine), P. divaricata Led. (и P. caspica Kov. et Skim.) и P. domestica (културно рстение, […]

 

Делипавлов & Попова. 1969. Проучване на лютичетата от секция Ranunculastrum

Делипавлов, Д., М. Попова. 1969. Проучване на лютичетата от секция Ranunculastrum DC, разпространени в България Сб.науч.труд. Втора национална конференция по ботаника 1969 г., София, БАН, 1973, с.29-32 съобщават се две нови подсекции: subsect. Stolonifera (Ranunculus rumelicus Grsb. [typus], R. psilostachys Grsb., R. oxyspermus Bieb., R. illyricus L., R. stoyanovii Delip.) subsect. Estolonifera (R. sprunnerianus Boiss. […]

 

Raycheva, Stoyanov & Denev. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae

PDF Raycheva Tz., Stoyanov K., & Denev I. 2011. Genetic diversity and molecular taxonomy study of three genera from Iridaceae family in the Bulgarian flora based on ISSR markers Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(3): 2484-2488. Abstract: Iridaceae is a family of perennial plants with almost worldwide distribution. The taxonomy of the family is based mainly […]

 

Тахтаджян 1966. Система и филогения цветковых растений

Тахтаджян А. 1966. Система и филогения цветковых растений. „Наука“, Ленинград  

 

Cesmedziev 1997. Thymelaea bulgarica sp. nova and related species.

Cesmedziev, I.V. 1997. Thymelaea bulgarica sp. nova (Thymelaeaceae) and related species Bocconea 5:607-611 – ISSN 1120-4060 Abstract: Thymelaea bulgarica, a new species from S.Bulgaria, is described. Morphological, chorological, anatomical, and karyological data for the two Bulgarian species, T. bulgarica and T. passerina, are given. A diagnostic key for these two species and the related T. […]

 

Лачева, 2006. Род Agaricus в България – таксономия, екология, хорология и стопанско значение

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Мария Николова Лачева Род Agaricus L.:Fr. emend. P.Karst. (Печурка) в България – таксономия, екология, хорология и стопанско значение шифър 01.06.24 дисертация за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ научен ръководител: † доц. д-р Георги Тодоров Стойчев рецензенти: ст.н.с. I ст. д.с.н. Боян Роснев ст.н.с. […]

 
Към лентата с инструменти