Райчева & Радев, 2012. Флорална специализация на медоносната пчела (Apis mellifera) в урбанизирани условия

PDF Райчева, Цв. & Радев, Ж. 2012. Флорална специализация на медоносната пчела (Apis mellifera L.) в урбанизирани условия (град Чирпан, Тракийска низина). Екология и Бъдеще,  Научно списание за селскостопанска и […]

 

Райчева. 2009. Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex, Polygonaceae) в България

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Цветанка Георгиева Райчева Биосистематично проучване на подрод Rumex (Rumex L. Polygonaceae Juss.) в България шифър 01.06.03 дисертация за присъждане на […]

 

Стоянов, К. 2009. Биосисематично проучване на Orobanchaceae в България

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Кирил Христов Стоянов Биосистематично проучване на сем. Orobanchaceae Vent. (Воловодецови) в България научна специалност 01.06.03 – Ботаника дисертация за присъждане […]

 

Препоръчвана литература

Препоръчвана литература за подготовка по Систематика на растенията (Ботаника II) Божилова Е., Kоева Й., Тонков С. 1999. Систематика на висшите растения. Университетско издателство „Св. Kлимент Охридски“, София. Божилова Е., Коева […]

 

Ареали. Произход на културните растения

Ареали Неравномерно разпределение на растителните видове Най-богати са тропиците-например флората на Индонезия наброява около 45000 вида, флората на басейна на Амазонка около 40000 вида С отдалечаване от екваториалните области видовото […]

 

Отдел Pinophyta (Gymnospermae) /Голосеменни/

Отделът тук се разглежда в широкия класически смисъл. В съвременните класификационни схеми, посочените класове са издигнати до ранг на самостоятелни отдели. Обща характеристика Развиват семепъпки/семена открито върху люспите на женските […]

 

Обща характеристика на семенните растения

Хетероспорови, с хетероморфна смяна на поколенията Семепъпка (видоизменен спорангий) – образува семе Разпространяват се със семена Силно редуциран гаметофит, оплождане без вода Над 220 000 вида, приспособени към разнообразни условия […]

 

Oтдел Polypodiophyta /Папратообразни/

Древна група растения Изключително разнообразие от съвременни форми (най-голямо разнообразие в тропиците) Космополитно разпространени По-голяма част по влажни места, по-малко са водни и ксерофитни В субтропиците и умерени райони – […]

 

Клас Equisetopsida /Хвощообразни/

Едни от най-старите растения на земята По палеонтологични данни: широко разпространени дървесни форми през девон. [w] Всички съвременни представители са групирани в един разред (Equisetales), в единствен род Equisetum[w][k]. В […]

 

Клас Ophioglossopsida

Клас Ophioglossopsida /Змийски папрати/ Древна, изолирана група дребни, многогодишни растения [w] Разред Ophioglossales Доминиращ спорофит: силно скъсено коренище и слабо развита надземна част, състояща се от 1 лист разделен на […]