Stoyanov, Vasileva, Stoyanov & Raycheva 2021. Genetic differentiation between species of the genus Crocus based in the isoenzyme analysis

PDFStoyanov I., Vasileva P., Stoyanov K. & Raycheva T. 2021. Genetic differentiation between species of the genus Crocus based in the isoenzyme analysis Ecology & Safety, 15: 161-169. ECOLOGY & SAFETY 30th International Conference 16-19 August 2021 Burgas, Bulgaria Abstract This preliminary study represents data for the electrophoretic variations in the expression of the enzyme […]

 

Stoyanov& Raycheva 2012. Status of Dianthus L. collection in the herbarium of Agricultural university

PDF Stoyanov K.H. & Raycheva Ts.G. 2012. Status of Dianthus L. collection in the herbarium of Agricultural university – Plovdiv (SOA). В: Титок В. Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мирвой флоры. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (19-22 июня 2012м Минск, Беларусь) Нац. акад. Наук Беларуси, Центр. ботан. […]

 

Райчева & Стоянов. 2015. Хорологични данни за висши растения в България

PDF Райчева Цв. & Стоянов К. 2015. Хорологични данни за висши растения в България. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, 59(2): 19-25. Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес. Raycheva Tz. & Stoyanov K. 2015. Chorological data for vascular plants in Bulgaria. Agricultural University – Plovdiv, Scientific […]

 

Стоянов & Райчева. 2015. Анализ на флората в местността „Острова“ – Пловдив

PDF Стоянов К. & Райчева Цв. 2015. Анализ на флората в местността „Острова“ – Пловдив. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, 59(2): 27-34. Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции и предизвикателства пред аграрното образование, наука и бизнес“ Stoyanov K. & Raycheva Tz. 2015. Analysis of the flora of the „Ostrova“ locality, Plovdiv. Agricultural University […]

 

Чешмеджиев, 2002. Растения от българската флора, съдържащи етерични масла

Чешмеджиев, Ил.В. 2002. Растения от българската флора, съдържащи етерични масла Научни доклади Юбилейна научна сесия 120 години земеделска наука в Садово. т. 2, 273-281. 21-22 Май 2002 Садово-Пловдив. Резюме: В страната се срещат 541 вида висши растения (в т.ч. чуждоземни), които съдържат етерични масла. Най-добре са представени семействата: Lamiaceae – 82 вида, Apiaceae – 79, […]

 

Райчева & Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus

Райчева, Цв., Ц. Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus L. Аграрен Университет – Пловдив. 100 години от рождението на акад. Павел Попов. Научни трудове, т. XLVII, кн. 1, 241-246. Raycheva, Tz., Tz. Radukova. 2002. Аnatomical investigation of two species from the genus Ruscus L. Agricultural University – Plovdiv. 100'th Anniversary of […]

 

Радукова & Райчева, 2003. Сравнително анатомично изследване на Conyza canadensis и C. bonnariensis

Радукова, Ц., Цв.Райчева. 2003. Сравнително анатомично изследване на Conyza canadensis (L.) Cronq. и C. bonnariensis (L.) Cronq. (Asteraceae) VI научно-практическа конференция "Екологични проблеми на земеделието". Агроеко 2003. Научни трудове, т. XLVIII, 35-40. Radukova, Tz., Tz. Raycheva. 2003. Comparative anatomical investigation of Conyza canadensis (L.) Cronq. and C. bonnariensis (L.) Cronq. (Asteraceae) Abstract: Comparative anatomical investigation […]

 

Янчев & Райчева 2004. Морфолого-анатомично проучване на съцветието при 4 сорта Lavandula angustifolia

Янчев Ив., Цв.Райчева. 2004. Морфолого-анатомично проучване на съцветието при 4 сорта Lavandula angustifolia Mill. Пета научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 20 май 2004, Пловдив. Сборник доклади, 53-56. Yanchev, Iv., Tz. Raycheva. 2004. Morphological and anatomical research of the raceme in four varieties Lavandula angustifolia Mill. 5'th scientific-technical conferrence "Ecology and Health", May […]

 

Stoichev & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria

Stoichev, G. & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria. Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005 (eds. B. Gruev, M. Nikolova and A. Donev), 2005 (p. 298-304) Abstract: Chorological data on thirty six macromycetous taxa are reported. Twenty one taxa (20 […]

 

Stoyanov 2005. Seed morphology of the representatives of genus Phelipanche

PDF Stoyanov, K. 2005. Seed morphology of the representatives of genus Phelipanche (Pomel) Sojak (Orobanchaceae) in Bulgaria. Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005 (eds. B. Gruev, M. Nikolova and A. Donev), 2005 (p. 277-292) Abstract: Seeds of six species of genus Phelipanche in […]

 
Към лентата с инструменти