Атлас фуражни бобови в България – онлайн версия

Това е онлайн-версията на атласа. За офлайн версиите превъртете до долната част на страницата. За повече информация относно атласа продължете от тук. Всички права запазени. Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018. Атлас Фуражни бобови растения в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7. Stoyanov K., Naydenova G. & Yancheva Ch. 2018. Atlas […]

 

Стойчев, 1990. Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България Георги Тодоров Стойчев Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на Биологичните науки" научна специалност 01.06.24 – Микология. Пловдив, 1990 Рецензенти: ст.н.с. Боян Роснев, д.с.н. ст.н.с. Виолета Факирова, к.б.н.    

 

Терзийски 1987. Десеминация и разпространение на генеративните диаспори при българските представители на род Vicia

Терзийски, Д. 1987. Десеминация и разпространение на генеративните диаспори при българските представители на род Vicia L. (сем. Fabaceae Lindley) Научни трудове на ВСИ "В.Коларов&quot, 32(4): 11-18. Резюме: Проучени са пътищата на десеминация и разпространение на генеративните диаспори на често срещание в българската флора представители на род Vicia. Установено е следното: в преобладаващата част от видовете […]

 

Димитров, Стайков, Делипавлов, Ковачев. 1965. Върху измененията в растежа, развитието и добивите при някои растения

Димитров С., Стайков Г., Делипавлов Д., Ковачев И. 1965. Върху измененията в растежа, развитието и добивите при някои растения в зависимост от вътревидовите и междувидовите взаимоотношения. Научни трудове на ВСИ „В.Коларов“, 14, 1965, 1, 21-36. Резюме: За изясняване на влиянието на вътревидовите и междувидовите взаимоотношения върху растежа, развитието и добивите на някои културни растения, са […]

 

Matevski & al. 2011. Forest Vegetation of Galicica Mountain Range in Macedonia

Matevski V., Èarni A., Avramoski O., Juvan N., Kostadinovski M., Košir P., Paušiè A., Šilc U. 2011. Forest Vegetation of Galicica Mountain Range in Macedonia. Založba ZRC.  

 

Matevski & al. 2008. Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe.

Matevski V., Čarni A., Kostadinovski M., Košir P., Šilc U. & Zelnik I. 2008. Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe. Založba ZRC, Ljubljana.  

 

Левина 1987. Морфология и экология плодов.

Левина Р. 1987. Морфология и экология плодов. „Наука“, Ленинград  

 

Radoukova, 2009. Occurrence of Basic Phenological Phases for Several Species of Wheatgrasses

PDF Radoukova Tz. 2009. Occurrence of Basic Phenological Phases for Several Species of Wheatgrasses at the High-mountain Clean of Trees Area of the Central Balkan National Park In: Velcheva I., Tsekov A. (eds.), Proceedings of the Anniversary Scientific Conference of Ecology, Nov. 1st. 2008, 47-54. Abstract: We specified the moments of occurrence of basic phases […]

 

Radoukova 2009. Analysis of the Vegetation Covering Under the Influence of the Different Abundance of Juniperus sibirica

PDF Radoukova Tz. 2009. Analysis of the Vegetation Covering Under the Influence of the Different Abundance of Juniperus sibirica in Two Zones of the Central Balkan Mountain Velcheva I., Tsekov A. (eds.), Proceedings of the Anniversary Scientific Conference of Ecology, Nov. 1st. 2008, 36-46. Abstract: The composition of the vegetative communities over two zones of […]

 

Лачева, 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus

PDF Лачева, М. 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus (Agaricales) в Тракийската низина Във: Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), 1.11.2008., Пловдив, 29-35. Юбилейна научна конференция по екология по повод 20 годишнината от създаването на катедра "Екология и Опазване на Околната Среда" към факултета […]

 
Към лентата с инструменти