Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията

Конспект

за специалност Растителна защита (редовно обучение)

доц. д-р Цветанка Райчева

 1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 2. Отдел Mycomycota – характеристика
 3. Клас Oomycetes, клас Zygomycetes.
 4. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae.
 5. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae,
 6. Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae
 7. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция.
 8. Отдел Bryophyta – обща характеристика и класификация
 9. Отдели Lycopodiophyta и Equisetophyta
 10. Отдел Polypodiophyta
 11. Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация
 12. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация
 13. Сем. Magnoliaceae, Lauraceae.
 14. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae
 15. Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae.
 16. Сем. Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae.
 17. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
 18. Сем. Primulaceae, Violaceae, Salicaceae и Cucurbitaceae
 19. Сем. Brassicaceae
 20. Сем. Tiliaceae, Malvaceae, Ulmaceae
 21. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae
 22. Сем. Rosaceae
 23. Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
 24. Сем. Aceraceae, Rutaceae, Anacardiaceae
 25. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae, Cornaceae.
 26. Сем. Apiaceae
 27. Сем. Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae.
 28. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae.
 29. Сем. Oleaceae и Solanaceae.
 30. Сем. Convolvulaceae и Cuscutaceae.
 31. Сем. Boraginaceae, Scrophulariaceae, Orobanchaceae
 32. Сем. Lamiaceae
 33. Сем. Asteraceae.
 34. Сем. Iridaceae, Liliaceae и Hyacinthaceae.
 35. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae, Convallariaceae
 36. Сем. Ruscaceae, Asparagaceae и Orchidaceae.
 37. Сем. Juncaceae, Cyperaceae
 38. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация
 39. Сем. Araceae, Typhaceae
 40. Ареали. Произход на културните растения
 41. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 2. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 5. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 6. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 7. Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България
 8. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 9. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003. Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 10. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 11. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 12. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 13. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 14. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 15. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 16. Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София
 17. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
 18. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация „Биоразнообразие“, София.
 19. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 20. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти