Приоритетен списък на диви родственици: данни за таксон

ПРИОРИТЕТЕН СПИСЪК
НА ДИВИ РОДСТВЕНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.

Проект финансиран от ПУДООС (2014-2015): Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информация за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики.

[описание] [списък видове] [таксони] [значение/приложение] [локалитети]
семейство:
familia:
род,вид:
genus,species:
вътревидови таксони:
infraspecific taxa:


(cc) достъпно съгласно лиценза Creative Commons. Цитирането е задължително.
Стоянова С., Стоянов К., Райчева Цв., Дешева Г., Узунджалиева К., Вълчинова Е. 2015. Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики. Онлайн база-данни.
botanica.gallery
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти