Радукова, 2012. Еколого-биологични особености на Juniperus sibirica върху територията на НП „Централен Балкан“

Пловдивски университет "Паисий Хилендарси", Биологичен факултет

Ценка Иванова Радукова

Еколого-биологични особености на Juniperus sibirica Burgs. върху територията на Национален парк "Централен Балкан"
дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор"

01.06.03- ботаника

Научен ръководител:
доц. д-р Теньо Атанасов Мешинев

Пловдив, 2012.

 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти