Конспект Ботаника II – АСПЗ

Систематика на растенията

Конспект

за специалностите Агролесовъдни и планинско земеделие (редовно обучение)

доц. д-р Кирил Стоянов

 1. Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
 2. Царство Mycetalia. Отдели Myxomycota и Отдел Mycomycota – характеристика
 3. Клас Chytridiomycetes, клас Oomycetes, клас Zygomycetes
 4. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae
 5. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae
 6. Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae
 7. група Lichenes (Отдел Lichenophyta)
 8. Царство Vegetabilia. Подцарство Rhodobionta. Подцарство Chrysobionta.
 9. Подцарство Chlorobionta. Отдели Chlorophyta и Charophyta
 10. Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция
 11. Отдели Rhyniophyta и Psilotophyta
 12. Отдел Bryophyta – характеристика и класификация.
 13. Отдели Lycopodiophyta и Equisetophyta
 14. Отдел Polypodiophyta – характеристика и класификация.
 15. Семенни растения. Отдел Pinophyta – характеристика и класификация
 16. Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация.
 17. Сем. Magnoliaceae, Aristolochiaceae, Nepenthaceae и Nymphaeaceae.
 18. Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae
 19. Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae и Fumariaceae.
 20. Сем. Portulacaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae
 21. Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
 22. Сем. Ericaceae, Primulaceae и Violaceae
 23. Сем. Salicaceae, Cucurbitaceae и Brassicaceae
 24. Сем. Tiliaceae, Malvaceae, Ulmaceae
 25. Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae
 26. Сем. Crassulaceae, Droseraceae и Rosaceae
 27. Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
 28. Сем. Aceraceae, Rutaceae и Zygophyllaceae
 29. Сем. Linaceae, Geraniaceae, Vitaceae и Cornaceae
 30. Сем. Apiaceae
 31. Сем. Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae
 32. Сем. Rubiaceae, Gentianaceae и Apocynaceae
 33. Сем. Oleaceae и Solanaceae
 34. Сем. Convolvulaceae и Cuscutaceae
 35. Сем. Boraginaceae и Scrophulariaceae
 36. Сем. Orobanchaceae, Gesneriaceae и Plantaginaceae
 37. Сем. Lamiaceae и Campanulaceae
 38. Сем. Asteraceae
 39. Сем. Alismataceae, Butomaceae и Hydrocharitaceae
 40. Сем. Melanthiaceae, Iridaceae, Liliaceae и Hyacinthaceae
 41. Сем. Convallariaceae, Ruscaceae и Asparagaceae
 42. Сем. Alliaceae, Amaryllidaceae и Orchidaceae.
 43. Сем. Juncaceae и Cyperaceae
 44. Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация
 45. Сем. Araceae, Typhaceae
 46. Ареали. Произход на културните растения
 47. Реликти, ендемити и космополити

Литература

 1. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2012. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 2. Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 3. Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
 4. Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 5. Божилова Е., Тонков С., Коев Й. & Павлова Д. 2005. Систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 6. Божилова Е., Коева Й., Павлова Д., Атанасова Ю., Тонков С., Кожухарова Е. & Неделчева А. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения. PENSOFT. България
 7. Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България
 8. Воденичаров Д. & Захариев Д. 2012. Систематика на растенията. Част II. Мъхообразни и кормусни растения. Фабер.
 9. Воденичаров Д., Темнискова Д, Киряков И., Стойнева М. & Младенов Р. 2003. Ръководство за упражнения по систематика на водорасли и гъби. PENSOFT. България
 10. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
 11. Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2006. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
 12. Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
 13. Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
 14. Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
 15. Тахтаджян А. (ред.) 1974-1982. Жизнь растений. «Просвещение», Москва. т. 1-6. [djvu]
 16. Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", София
 17. Червена книга на НРБ,1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
 18. Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация "Биоразнообразие", София.
 19. Reveal J. 1999. PBIO 250 LECTURE NOTES. Plant Taxonomy.
 20. Takhtajan, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York.. [1 May 1997]
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти