Флора на България. Въведение.

Флора, флористика, флорни елементи. Космополити. Реликти. Балкански, български и локални ендемити. Автохтонна и алохтонна флора. Интродуценти, адвентивни и инвазивни видове. Флора Съвкупност от всички известни за дадена територия растителни таксони Флористика Науката която се занимава с изучаването на флората. За възможно най-пълно установяване състава на флората е необходимо изучаване на всички екологични ниши, през всички […]
 

Lamiaceae

Acinos alpinus, Acinos arvensis, Acinos suaveolens, Ajuga chia, Ajuga genevensis, Ajuga laxmannii, Ajuga pyramidalis, Ajuga reptans Ballota nigra, Betonica bulgarica, Betonica officinalis, Calamintha grandiflora, Calamintha nepeta, Clerodendrum thomsoniae, Clinopodium vulgare, Colquhounia coccinea Galeopsis speciosa, Glechoma hederacea, Glechoma hirsuta, Lamium amplexicaule, Lamiastrum galeobdolon, Lamium garganicum, Lamium maculatum, Lamium purpureum, Lavandula angustifolia, Leonotis leonurus, Leonurus cardiaca, Lycopus […]

 

Растения на гората

Различни екологични ниши в зависимост от жизнените форми. Горски фитоклимат, в резултат от развитието на горските видове. Обща площ: 3 746 000 ha (30%). Характерни са широколистните и иглолистните гори. [L] Видов състав на българските гори: 109 дървесни, 249 храстови, около 200 тревисти семенни растения [видео]   Влияние на екологичните фактори в горите Влияние на […]

 

Реликти, ендемити, космополити

Реликти широко разпространени през миналите геологични епохи Поради изменения в климатичните условия са с твърде ограничен ареал (реликтов) С различна еволюционна възраст Според името на епохата през която са били в разцвет са: мезозойски, третични (терциерни) и ледникови (глациални) Мезозойски реликти: сравнително малко: Ginkgo biloba[w] – Западен Китай, Welwitschia mirabilis – Югозападна Африка [w] Tретични […]

 

Семейство Lamiaceae (Labiatae) /Устноцветни/

Предимно тревисти растения[w] Стъбла: четиристенни. Листа: прости, срещуположни. Цветове: двуустни, в лъжливи прешлени в пазвите на листата или връхни класовидни съцветия. ↑ Ca(5) Co(2+3) A2,+2 G(2) ⚥ Опрашване: Високо специализирани ентомофилно опрашващи се растения. Плод: ценобий, разпада се на четири орехчета Всички органи с покривни и/или жлезисти власинки със сложно устройство Значение: етеричномаслени, лечебни, подправки, […]

 
Към лентата с инструменти