Stoyanov& Raycheva 2012. Status of Dianthus L. collection in the herbarium of Agricultural university

PDF Stoyanov K.H. & Raycheva Ts.G. 2012. Status of Dianthus L. collection in the herbarium of Agricultural university – Plovdiv (SOA). В: Титок В. Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мирвой флоры. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (19-22 июня 2012м Минск, Беларусь) Нац. акад. Наук Беларуси, Центр. ботан. […]

 

Флора на България. Въведение.

Флора, флористика, флорни елементи. Космополити. Реликти. Балкански, български и локални ендемити. Автохтонна и алохтонна флора. Интродуценти, адвентивни и инвазивни видове. Флора Съвкупност от всички известни за дадена територия растителни таксони Флористика Науката която се занимава с изучаването на флората. За възможно най-пълно установяване състава на флората е необходимо изучаване на всички екологични ниши, през всички […]
 

Попова 1972. Материали по флората на България

Попова, М. 1972. Материали по флората на България Науч. труд. ВСИ "В.Коларов" Пловдив, т.21, No.1, Растениевъдство, 1972. 109-111. Резюме: В статията се съобщават два нови за българската флора вида: Anthriscus tenellus Boiss. et Sprun. и Bupleurum sulphureum Boiss. et Bal., един нов за флората на Пирин, и един нов за флората на Родопите вид. Указват […]

 

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae – характеристика Arenaria rotundifolia, Cerastium alpinum, Cerastium banaticum, Cerastium decalvans, Cucubalus baccifer Dianthus armeria, Dianthus barbatus, Dianthus cruentus, Dianthus kitaibelii, Dianthus microlepis, Dianthus pinifolius Gypsophylla repens, Herniaria hirsuta, Lychnis coronaria, Minuartia saxifraga, Minuartia verna, Moehringia pendula, Moehringia trinerva, Paronychia cephalotes, Paronychia kapela, Petrorhagia saxifraga Saponaria officinalis, Scleranthus dichotomus, Scleranthus neglectus, Scleranthus perennis, Scleranthus uncinatus, […]

 
Към лентата с инструменти